Professor


Associate Professor
Ryota Morikawa


Assistant Professor
Yoh Noguchi


Visiting Researcher
Hiromi Mitsuhashi
Kosuke Nariyama
Chiawen Ying


Graduate Students
Motokuni Nakajima
Mami Sekine
Mayu Handa
Ryotaro Hiraiwa
Hayato Suzuki
Kotaro Udo
Soma Fujikura
Yuki Hayashino


Undergraduate Students
Shiori Ohnuki
Akinori Saito
Aika Shimizu
Sayo Sugimoto
Reo Mrooka
Kaito Watanabe

PAGE TOP